madhur

parivaar ko badhayee

Kismat raqueeb Devi, cHalta na Zor pHir bhee
MaNThan kiya jo man ka, Anubhuti Ek payee.